Barberà del Vallès

Moció Presentada al Ple de Maig

  • PSC Barberà
  • Actualitzat:
  • Creat:

Aprovada per 19 vots a favor i 2 vots en contra del Partit Popular

MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL DEL PSC RELATIVA AL PRESSUPOST
COMPROMÉS PEL GOVERN D’ESPANYA PER EL
DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES PREVISTES EN EL
PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS”

 

La lluïts contra la violència de gènere que s’exerceix cap a les dones ha de ser una prioritat per a tota la societat i també una obligació que correspon als partits polítics i en primera instància als governs i administracions en el marc de les seves corresponents competències.

 

El Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere aprovat pel Congrés dels Diputats vincula directament els partits polítics, poders de l’Estat, administracions autonòmiques i locals, en el compromís adoptat per contribuir en l’erradicació de la violència de gènere.

 

El Pacte d’Estat és un instrument complementari de la nostra actual legislació, que estableix els marcs de coordinació institucional necessaris per al desenvolupament de les diferents mesures acordades. Un total de 213 propostes d’actuació que aborden el problema de manera integral i que en el seu conjunt milloren la situació de les dones víctimes de violència de gènere i la de les seves filles i fills.

 

Però no es podrà avançar en l’erradicació de la violència masclista i en l’atenció específica a les dones, si no s’estableixen aquests mecanismes de coordinació necessaris entre les diferents administracions i institucions amb responsabilitat en la matèria, i tampoc es podrà seguir avançant si no es doten les diferents administracions (comunitats autònomes i ajuntaments), dels recursos econòmics adequats.

 

Cal ressaltar pel que fa a les atribucions i competències de les administracions autonòmiques, que recull el Pacte: “El que disposa el present Pacte ha de ser interpretat sense perjudici del ple exercici per part de les comunitats autònomes de les competències que tenen atribuïdes en virtut dels respectius estatuts d’autonomia i, en conseqüència, les comunitats autònomes o altres administracions públiques no poden vincular les recomanacions contingudes en el present informe quan afectin els seus respectius àmbits competencials.”.

 

Aquest aspecte és fonamental, en reconèixer l’esforç i el compromís econòmic de les administracions autonòmiques i locals en el marc de les seves competències específiques, dedicat a la lluita contra la violència de gènere.

 

Per això, i en funció de les mesures establertes en el Pacte, s’ha de dotar aquestes administracions de les partides econòmiques específiques corresponents fixades en el Pacte, i compromeses pel propi Govern.

 

En base a aquests acords, cal recordar també que tots els grups parlamentaris van recolzar i van votar a favor de la Proposició No de Llei presentada pel Grup Socialista a l’octubre de 2017, relativa a la sol·licitud al Govern d’Espanya de l’aprovació per Decret Llei, en cas de pròrroga pressupostària, de l’increment d’almenys 200 milions, per donar compliment als acords pressupostaris del Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere. Acord que el Govern d’Espanya ha incomplert, tot i que el Partit Popular hi va votar a favor.

 

D’aquests 200M€ només estan pressupostats 80M€ (que suposen un 0,02€ dels PGE); i aquests 80 M€ no contemplen els 20M€ previstos per als municipis. Es nega per tant, als ajuntaments, qualsevol ajut per millorar la prevenció i atenció a la violència masclista i en matèria d’igualtat, mentre segueixen prestant serveis i assumint competències que no els són pròpies i per a les quals no tenen finançament.

 

Cal també destacar i denunciar que en la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, s’incompleix de nou el compromís pressupostari compromès en el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere.

 

Per tot això, des del Grup Socialista a l’Ajuntament de Barberà del Vallès sol·licitem a la resta de grups municipals, el suport als següents

 

ACORDS:

 

  1. Instar al Govern de l’Estat a complir els seus acords i per tant a que en els pressupostos generals de l’Estat, per a les noves o ampliades competències reservades a les comunitats autònomes i als ajuntaments, es destinin, via transferències, un increment anual de 20 milions d’euros als ajuntaments i 100 milions d’euros destinats a les comunitats autònomes. Tal i com figura en l’acord del Pacte que diu textualment: “Els pressupostos Generals de l’Estat, destinaran, via transferència als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d’euros durant els propers cinc exercicis.”
  2. Instar al Govern de l’Estat a enfortir i capacitar els governs locals en l’exercici de les polítiques públiques d’igualtat i violència de gènere.
  3. Traslladar aquests acords al president del Govern d’Espanya, la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al conjunt dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, i a totes les entitats del municipi que treballen per a la igualtat de gènere.

Fitxers adjunts: