Barberà del Vallès

moció presentada al ple de Juny

  • PSC Barberà
  • Actualitzat:
  • Creat:

Aprovada per unanimitat per tots els Grups del Ple

"Per a nosaltres, l’esport és una eina educativa i un element de cohesió social, i cal continuar potenciant-lo. Els barberencs i barberenques, disposem d’una extensa xarxa d’ equipaments i serveis esportius que equilibren l’esport de competició amb l’ esport de base i de promoció de la salut. Esport com a qualitat de vida, com element de relació social, com a opció educativa per a nens i nenes, joves i adults. A les instal·lacions municipals esportives, practiquen esport al voltant de deu mil veïns i veïnes de la nostra ciutat entre els vuit equipaments esportius consolidats com a àmbits de servei públic.

L'any 2012, Barberà va posar en marxa el seu últim equipament esportiu. Entenent que a banda de la millora contínua, cal donar resposta a les necessitats actuals i projectar els espais i recursos necessaris per mantenir i potenciar la pràctica esportiva. La riquesa esportiva de Barberà són les 21 entitats esportives de la ciutat. 13 d’elles conveniades amb l’ajuntament. Comptant, moltes d’elles amb Escoles Esportives, essent quasi 3.000 els i les esportistes que participen en elles. Entenent que cal atendre la pluralitat i l’especificitat de cada esport que es practica, no és menor valorar que la pràctica de futbol esdevé majoritària a la nostra ciutat. Actualment, al voltant de 700 esportistes, provoquen una massificació en alguna de les instal·lacions que precaritza i dificulta el manteniment de condicions òptimes per a la seva pràctica. Tal i com ens han manifestat les famílies usuàries de les mateixes instal·lacions, i membres dels clubs federats a la ciutat. Per tots aquests motius, el Grup Municipal del Partit del Socialistes de Catalunya, proposem al Ple Municipal de Barberà del Vallès, l’adopció del següents ACORDS: PRIMER. Proposem l’execució de les infrastructures necessàries per la reordenació dels espais destinats a la pràctica del futbol, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la pràctica esportiva, el rendiment de l’ús dels espais i l’eficiència en la seva gestió, a partir dels espais existents a la Instal·lació Esportiva Municipal La Romànica, els camps de fútbol-7 de Can Llobet i els espais complementaris de la Instal·lació Esportiva Municipal Maria Reverter, conjuntament amb la Instal·lació esportiva camp Antoni Serra. SEGON. Atenent a la suficiència econòmica, informada per aquest ajuntament, es parteix d'un romanent de tresoreria adequat per a la dotació econòmica necessària. 21.079.088,90 euros a 31 de desembre de 2017. Actualment, 13.768.427 euros. Proposem doncs l’aplicació dels esmentats romanents per a la seva materialització de forma prioritària durant l'any 2018. TERCER. Incloure la sol·licitud de subvenció que es determini, si el govern municipal ho valora de forma ajustada a l’interès de la ciutat, al proper Programa Complementari de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona (aprovat 14 de juny 2018), que facilita l’execució de l’esmentat projecte".